Biện pháp nhân giống và kỹ thuật vườn ươm để sản xuất cây giống Xáo tam phân

Tên đề tài – 2014: Nghiên cứu một số biện pháp nhân giống; kỹ thuật vườn ươm để sản xuất cây giống Xáo tam phân
Từ kết quả nghiên cứu có thể rút ra một số kết luận sau:
  •  Việc sử dụng phương pháp nuôi cấy mô in vitro cây xáo tam phân; có khả năng tạo được cây con, khả năng tạo chồi đạt tỷ lệ tới 60%; nhưng tỷ lệ ra rễ rất thấp (chỉ đạt tối đa 10%). Theo phương pháp này, môi trường tốt nhất để nhân chồi là môi trường MS + 3,0 mg/l BA + 0,5 mg/l NAA và 2,0 mg/l KIN + 0,1 mg/l NAA để nhân chồi, dùng môi trường MS + 2,0 mg/l BA + 1,5 mg/l để tăng trưởng chồi của mẫu cấy in vitro và sử dụng môi trường MS bổ sung 0,5 mg/l IBA cho ra rễ mẫu cấy. Bổ sung 40 mg/l AgNO3 vào môi trường MS + 3,0 mg/l BA + 0,5 mg/l NAA và MS + 2,0 mg/l KIN + 0,1 mg/l NAA để giảm tỷ lệ mẫu hóa nâu mà không ảnh hướng đến sự sinh trưởng của mẫu cấy. Bên cạnh đó nhân giống cây xáo tam phân bằng biện pháp giâm cành; có thể tỷ lệ sống 63% trong đó tỷ lệ ra rễ là 30%, khi đã xử lý cành giâm bằng IBA 2500ppm từ 10 – 15 giây. So với biện pháp nuôi cấy mô, biện pháp nhân giống bằng kỹ thuật giâm cành tỏ ra có hiệu suất nhân cao hơn.
Quy trình nhân gióng:
  • – Quy trình nhân giồng bằng kỹ thuật giâm cành tổng hợp như sau; Ngâm đầu gốc cành vào IBA 2500ppm từ 10 – 15 giây  Cắm vào giá thể gồm 50% xơ dừa + 20% phân bò + 30% và che tối với 1 lớp lưới  nhựa đen (tưới nước ngày 2 lần). Bón phân với hỗn hợp N (2g/cây) + P (2g/cây) kết hợp với K từ 1 đến 2g/cây.

AB
Mẫu chồi xáo tam phân trong môi trường tạo rễ bổ sung chất chống hóa nâu sau 8 tuần nuôi cấy.
a) Bổ sung 1000 mg/l than hoạt tính;
b) Bổ sung 40 mg/l AgNO3


Xáo tam phân sau khi bón phân 8 tuần