Chế phẩm vi sinh chữa bệnh vàng lá và rụng lá do nấm Corynespora cassicla gây ra trên cây cao su.

Đề tài – 2013: Nghiên cứu thử nghiệm trên đồng ruộng chế phẩm vi sinh chữa bệnh vàng lá và rụng lá do nấm Corynespora cassicla gây ra trên cây cao su
Kết quả đạt được:
  • Hiệu quả đối kháng nấm C. Cassiicola của vi sinh đối kháng Trichoderma TH1, TH2, TH3 đạt từ 9,82 – 10,02% chỉ số lá nhiễm bệnh vàng và rụng lá, sau 30 ngày quan sát trên cây cao su non.
  • Hiệu quả đối kháng nấm C. Cassiicola của vi sinh đối kháng Trichoderma TH2, TH3 đạt từ 24,66 – 25,47% chỉ số lá nhiễm bệnh, sau 30 ngày quan sát trên cây cao su trưởng thành.
  • Vi nấm đối kháng Trichoderma TH2 cho kết quả đối kháng bệnh C. Cassiicola  mạnh hơn nấm đối kháng Trichoderma TH1 và TH3.
  • Hiệu quả đối kháng nấm C. Cassiicola của vi sinh đối kháng Trichoderma TH1, TH2, TH3 đạt từ 9,82 – 10,02% chỉ số lá nhiễm bệnh vàng và rụng lá, sau 30 ngày quan sát trên cây cao su non.
  • Hiệu quả đối kháng nấm C. Cassiicola của vi sinh đối kháng Trichoderma TH2, TH3 đạt từ 24,66 – 25,47% chỉ số lá nhiễm bệnh, sau 30 ngày quan sát trên cây cao su trưởng thành.

Bệnh vàng và rụng lá

Hình 1: Quan sát sau 7 ngày phun (xịt) các nấm đối kháng Trichoderma
lên mẫu lá cao su được chủng nấm bệnh C. Cassiicol