Một số giải pháp ức chế sự phát triển của hạt quả mãng cầu gai (Annona muricata).

Đề tài – 2019: Đánh giá một số giải pháp ức chế sự phát triển của hạt quả mãng cầu gai (Annona muricata).
Kết quả đạt được:
  • Phun GA3 ở 1.000 ppm đã làm giảm 55,80% số hạt trên quả so với đối chứng,  làm cho khối lượng trung bình hạt của quả mãng cầu gai giảm 52% so với đối chứng, tăng tỉ lệ đậu quả 78% tăng 28% so với đối chứng (50,63%) và có tác dụng trong việc tăng khối lượng trung bình quả và tăng độ Brix của quả mãng cầu gai.
  • Sử dụng NAA ở 400ppm đã làm tăng khối lượng trung bình quả và độ Brix của quả.
  • Sử dụng 2,4D ở nồng độ 100ppm cho số hạt/quả đạt ít nhất trong các nghiệm thức nghiên cứu 26,52 hạt/quả, tương đương giảm số hạt trên quả đạt 40,42% so với đối chứng.

Hạt quả mãng cầu

Hình 1. Quả mãng cầu gai sau thu hoạch khi đã xử lý GA3 ở các nồng độ khác nhau.
A) Đối chứng; B) Phun GA3 nồng độ 400 ppm;
C) Phun GA3 nồng độ 600 ppm; D)
Phun GA3 nồng độ 800 ppm,
E) Phun GA3 nồng độ 1.000 ppm; F) Phun GA3 nồng độ 1.200 ppm.