Nghiên cứu nhân giống vô tính cây Insulin Ấn Độ.

Tên đề tài – 2016: Nghiên cứu nhân giống vô tính cây Insulin Ấn Độ (Costus SP) cho mục đích phòng trị bệnh tiểu đường
Từ kết quả nghiên cứu có thể rút ra một số kết luận sau:
  • Xây dựng được quy trình nhân giống invitro cây insulin. Mẫu đốt thân cây insulin được khử trùng bằng javel 2% và 0,1% HgCl2 trong 4 phút. Ngâm các đốt thân vào dung dịch chứa 0,05 mg/l NAA + 1,0 mg/l BAP; để phá ngủ chồi nách cây insulin. Bổ sung 15 mg/l AdSO4 vào môi trường SH + 0,05 mg/l BAP; có khả năng kích thích sự nhân chồi và tăng trưởng chồi khi nuôi cấy đốt thân in vitro cây insulin. Chuyển cây sang môi trường MS + 0,7 mg/l BAP + 1,5 mg/l NAA sử dụng để tạo rễ chồi in vitro cây insulin Ấn Độ.

Insulin Ấn Độ

Hình. Qui trình nhân giống cây insulin in vitro

Xây dựng được quy trình nhân giống invitro cây insulin. Mẫu đốt thân cây insulin được khử trùng bằng javel 2% và 0,1% HgCl2 trong 4 phút. Ngâm các đốt thân vào dung dịch chứa 0,05 mg/l NAA + 1,0 mg/l BAP; để phá ngủ chồi nách cây insulin. Bổ sung 15 mg/l AdSO4 vào môi trường SH + 0,05 mg/l BAP; có khả năng kích thích sự nhân chồi và tăng trưởng chồi khi nuôi cấy đốt thân in vitro cây insulin. Chuyển cây sang môi trường MS + 0,7 mg/l BAP + 1,5 mg/l NAA sử dụng để tạo rễ chồi in vitro cây insulin Ấn Độ.

Xây dựng được quy trình nhân giống invitro cây insulin. Mẫu đốt thân cây insulin được khử trùng bằng javel 2% và 0,1% HgCl2 trong 4 phút. Ngâm các đốt thân vào dung dịch chứa 0,05 mg/l NAA + 1,0 mg/l BAP; để phá ngủ chồi nách cây insulin. Bổ sung 15 mg/l AdSO4 vào môi trường SH + 0,05 mg/l BAP; có khả năng kích thích sự nhân chồi và tăng trưởng chồi khi nuôi cấy đốt thân in vitro cây insulin. Chuyển cây sang môi trường MS + 0,7 mg/l BAP + 1,5 mg/l NAA sử dụng để tạo rễ chồi in vitro cây insulin Ấn Độ.