Sản xuất chế phẩm vi sinh Nacen – TT trong việc phòng trừ tuyến trùng hại cây hồ tiêu.

Đề tài – 2016: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh Nacen – TT trong việc phòng trừ tuyến trùng hại cây hồ tiêu.
Kết quả đạt được:
  • Thử nghiệm từng chủng vi sinh riêng rẽ sau 7 ngày theo dõi: Trichoderma cho tỷ lệ tuyến trùng chết đạt 89,96%. Nấm Paecilomyces lilacinus cho tỷ lệ tuyến trùng chết đạt 94,14%. chủng Bacillus sp. cho tỷ lệ tuyến trùng chết đạt 92,47% và nấm Metarhizium anisopliae đạt 93,27%. Tổ hợp vi sinh THVS1: (P.lilacinus + M.anisopliae ) cho tỷ lệ tuyến trùng chết đạt 93,27% và THVS2: (P.lilacinus+Bacillus sp.) cho tỷ lệ tuyến trùng chết đạt 86,45%.
  • Khả năng phòng trừ tuyến trùng của tổ hợp các chủng vi sinh ngoài đồng ruộng. THVS1 (Paecilomyces lilacinus + Metarhizium anisopliae) được lựa chọn là hiệu quả, cho tỷ lệ tuyến trùng chết sau 7 và 14 ngày cả trong đất và rễ tiêu. Hiệu lực phòng trừ tuyến trùng trong đất đạt 27,69% và 38,58%; Hiệu lực phòng trừ tuyến trùng trong rễ cây tiêu đạt 43,41% và 56,84%.
Nhân sinh khối THVS1:
  • Nhân sinh khối THVS1 (Paecilomyces lilacinus + Metarhizium anisopliae) được lựa chọn. Với nguồn cơ chất gạo 100% và sau 14 ngày đều cho mật độ tế bào cao nhất; đạt 131,23×107cfu/g nấm Paecilomyces lilacinus  và 129,8 23×107 cfu/g  nấm Metarhizium anisopliae. Để sản xuất được 50 kg chế phẩm vi sinh Nacen- TT; chứa nấm Paecilomyces lilacinusMetarhizium anisopliae các loại chất mang bao gồm Cao lanh + bột Talc (tỷ lệ 1:1) cho mật độ vi sinh cao và ổn định. sau 45 ngày bảo quản mà vẫn đảm bảo tổng mật độ vi sinh có ích đạt 1×108 cfu/g.

Chế phẩm vi sinh
Hình 1. Sinh khối nấm Paecilomyces lilacinus sau 14 ngày
trên các loại cơ chất ở các nghiệm thức (từ trái sang: gạo, bắp và gạo bắp)

Chế phẩm vi sinh
Hình 2. Sinh khối nấm Metarhizium anisopliae sau 14 ngày
trên các loại cơ chất ở các nghiệm thức (từ trái sang: gạo, bắp và gạo bắp)