Vi sinh có khả năng đối kháng Corynespora Cassiicola gây bệnh vàng lá rụng lá ở cây cao su.

Đề tài – 2012: Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh đối kháng Corynespora cassiicola; gây bệnh vàng lá rụng lá ở cây cao su.
Kết quả đạt được:
  • Đã tiến hành phân lập được 17 chủng vi nấm, 100% các chủng phân lập được đều có khả năng đối kháng với nấm C. cassiicola.
  • Các chủng BD1N1, ĐN9N2, ĐN5N1 có khả năng đối kháng mạnh nhất. có tỷ lệ đối kháng hoàn toàn (100%) sau 7, 10 ngày, xác định 3 chủng này đều thuộc chủng  Trichoderma sp.
  • Việc kết hợp đợn lẻ hay hỗn hợp 3 chủng Trichoderma lựa chọn thì tỷ lệ ức chế và tính đối kháng với nấm bệnh C. cassiicola là như nhau. Tuy nhiên kết hợp với tiêu chí tốc độ sinh trưởng của vi nấm; phân lập được thì chủng BD1N1 là chủng tốt nhất

vi sinh đối kháng
Hình 1. Bào tử nấm C.cassicola ở nghiệm thức có bổ sung vi sinh đối kháng
quan sát sau 2 ngày và 3 ngày sau khi khảo sát trên thạch đĩa môi trường PGA.

vi sinh đối kháng
Hình 2. Bào tử nấm C.cassicola ở nghiệm thức đối chứng quan sát
sau 2 ngày và 4 ngày sau khi khảo sát trên thạch đĩa môi trường PGA