Quy trình nhân sinh khối mô sẹo thông đỏ.

Tên đề tài – 2009: Nghiên cứu quy trình nhân sinh khối mô sẹo thông đỏ (Taxus wallichiana Zucc.)
và các giải pháp cải thiện hàm lượng taxane trong sinh khối

Từ kết quả nghiên cứu có thể rút ra một số kết luận sau:

 • Xây dựng được quy trình nhân sinh khối mô sẹo thông đỏ:
  thời gian cấy truyền để hạn chế sự hóa nâu của mẫu là 15 ngày. Môi trường nuôi cấy nên tiền xử lý bằng acid ascorbic 2% và AgNO3 150 ppm để hạn chế hóa nâu mẫu và kích thích sự hình thành mô sẹo và tăng sinh mô sẹo.
 • Đưa ra được giải pháp cải thiện hàm lượng paclitaxel trong sinh khối:
  Giai đoạn 1: Kích thích sự tăng trưởng của mô sẹo bằng môi trường B5 có bổ sung 0,1ppm 2,4-D; 0,5ppm 6-BA và 0,5ppm NAA và 150 ppm AgNO3.
  Giai đoạn 2: Kích thích sự tích lũy hợp chất paclitaxel trong mô sẹo bằng cách cấy mô sẹo trên môi trường B5 bổ sung 0,1ppm 2,4-D, 0,5ppm 6-BA, 0,5ppm NAA, 150 ppm AgNO3 . Bổ sung các chất cảm ứng là methyl jasmonate 5ppm, VOSO4 0,2mM hoặc bổ sung methyl jasmonate 5ppm, salicylic acid 50ppm và VOSO4 0,2mM.
mô sẹo thông đỏ
Hình: Mô sẹo nuôi cấy trên môi trường B5 bổ sung chất cảm ứng
 • Xây dựng được quy trình nhân sinh khối mô sẹo thông đỏ:
  thời gian cấy truyền để hạn chế sự hóa nâu của mẫu là 15 ngày. Môi trường nuôi cấy nên tiền xử lý bằng acid ascorbic 2% và AgNO3 150 ppm để hạn chế hóa nâu mẫu và kích thích sự hình thành mô sẹo và tăng sinh mô sẹo.
 • Đưa ra được giải pháp cải thiện hàm lượng paclitaxel trong sinh khối:
  Giai đoạn 1: Kích thích sự tăng trưởng của mô sẹo bằng môi trường B5 có bổ sung 0,1ppm 2,4-D; 0,5ppm 6-BA và 0,5ppm NAA và 150 ppm AgNO3.
  Giai đoạn 2: Kích thích sự tích lũy hợp chất paclitaxel trong mô sẹo bằng cách cấy mô sẹo trên môi trường B5 bổ sung 0,1ppm 2,4-D, 0,5ppm 6-BA, 0,5ppm NAA, 150 ppm AgNO. Bổ sung các chất cảm ứng là methyl jasmonate 5ppm, VOSO4 0,2mM hoặc bổ sung methyl jasmonate 5ppm, salicylic acid 50ppm và VOSO4 0,2mM.
 • Xây dựng được quy trình nhân sinh khối mô sẹo thông đỏ:
  thời gian cấy truyền để hạn chế sự hóa nâu của mẫu là 15 ngày. Môi trường nuôi cấy nên tiền xử lý bằng acid ascorbic 2% và AgNO3 150 ppm để hạn chế hóa nâu mẫu và kích thích sự hình thành mô sẹo và tăng sinh mô sẹo.
 • Đưa ra được giải pháp cải thiện hàm lượng paclitaxel trong sinh khối:
  Giai đoạn 1: Kích thích sự tăng trưởng của mô sẹo bằng môi trường B5 có bổ sung 0,1ppm 2,4-D; 0,5ppm 6-BA và 0,5ppm NAA và 150 ppm AgNO3.
  Giai đoạn 2: Kích thích sự tích lũy hợp chất paclitaxel trong mô sẹo bằng cách cấy mô sẹo trên môi trường B5 bổ sung 0,1ppm 2,4-D, 0,5ppm 6-BA, 0,5ppm NAA, 150 ppm AgNO. Bổ sung các chất cảm ứng là methyl jasmonate 5ppm, VOSO4 0,2mM hoặc bổ sung methyl jasmonate 5ppm, salicylic acid 50ppm và VOSO4 0,2mM.