Chức Năng, Nhiệm vụ và Quyền hạn

Chức năng:
 • Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chi nhánh); là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ trực thuộc Viện ứng dụng Công nghệ, giúp Viện trưởng thực hiện các chức năng nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng các công nghệ cao, công nghệ mới trong các lĩnh vực được giao của Viện phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương ở phía Nam.
 • Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh của Chi nhánh là: Branch of National Center for Technological Progress in Ho Chi Minh City (viết tắt là NACENHO)
 • Chi nhánh được thực hiện cơ chế tự chủ đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định của pháp luật.
 • Chi nhánh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. Chi nhánh có trụ sở tại Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Nhiệm vụ và quyền hạn:
 • Xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch hoạt động 5 năm, hàng năm của đơn vị và tố chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 • Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực thuộc lĩnh vực sinh học vào sản xuất, đời sống tại các địa phương ở khu vực phía Nam.
 • Là đầu mối, phối họp với các đơn vị thuộc Viện triển khai nghiên cứu ứng dụng và chuyến giao công nghệ về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao của Viện tại khu vực phía Nam; trong đó tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, đô thị thông minh.
 • Tư vấn xây dựng, phối hợp thẩm định các dự án công nghệ, công nghệ cao trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng được giao.
 • Thực hiện đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn về các chuyên ngành thuộc chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh theo các quy định của pháp luật, trong đó bao gồm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ sinh học, và các lĩnh vực khác liên quan đến nông nghiệp công nghệ cao phục vụ sản xuất phát triển nông nghiệp tại địa bàn phía Nam.
 • Tổ chức hội nghị, hội thảo, xây dựng cơ sở dữ liệu, thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định.
 • Triển khai ứng dụng các dây chuyền công nghệ đồng bộ, tiên tiến; phối hợp, tham gia các hoạt động ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực thuộc chức năng của Chi nhánh tại địa bàn phía Nam.
 • Hợp tác nghiên cứu khoa học, liên doanh, liên kết, phát triển công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ trong phạm vi quy định của pháp luật bao gồm:
  – Triển khai và phối hợp thực hiện các dự án đầu tư được giao của Chi nhánh theo quy định của pháp luật.
  – Liên doanh, liên kết khai thác, trang thiết bị, tài sản được Viện giao quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật.
  – Quản lý viên chức, người lao động, tài sản và tài liệu của Chi nhánh theo phân cấp của Viện và Bộ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.