Tổng hợp các bài báo

Tổng hợp các bài báo

2020

Vietnam Journal of Science, Technology Engineering – volume 62 Number 2, June 2020.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Kỳ 1 –Tháng 5/2020 trang 10-15

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Kỳ 2 –Tháng 3/2020 trang 16-22

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Kỳ 1 + 2 –Tháng 2/2020 trang 34-38

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Kỳ 1 – tháng 1/2020, trang 40-49

2017-2016

Tạp chí Phát triển KH&CN, Đại học Quốc Gia TP. HCM, Tập 20, số 6, T6 – 2017, Trang 23-30

Tạp chí Khoa học – Khoa học tự nhiên và Công nghệ – Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tập 14 số 3,2017, trang 188-199.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Tập 6, số 7, tháng 7 năm 2016, trang 57-64.

2015-2012

Diễn đàn “Đổi mới – Chìa khóa cho sự phát triển bền vững” – Viện Ứng dụng Công nghệ, 16/10/2015.

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Sử dụng hiệu quả phân bón Văn Điển ở Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh – ngày 28/5/2015, Nhà xuất bản Nông nghiệp, tr. 268-281.

Kỷ yếu “Hội nghị nấm học – Nghiên cứu và ứng dụng tại khu vực phía Nam năm 2014”, Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM, Sở KH và CN TP.HCM, Hội  Sinh học TP.HCM, tháng 11/2014, trang 59.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam , số 09(39) ,2012, Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam, tr. 150-156.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam , số 09(39) ,2012, Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam , tr 144-149.